ראש החטיבה: ד"ר גילה זלכה

למה הכוונה 'חינוך'? מה המשמעות של לחנך? האם לחנך זה 'לחנוך'? למה הכוונה באקלים חינוכי היוצר תחושות של שייכות, מוגנות, הכלה, שילוב, אמפתיה, אמון, צמיחה, מסוגלות, הצלחות? בחטיבה לחינוך הסטודנטים לומדים גישות חינוכיות בראייה הוליסטית, חדשנית, ערכית, רב-תרבותית, מחקרית, רפלקטיבית וביקורתית; ובשילוב סימולציות, דילמות, חקר מקרים, ניירות עמדה, למידה מבוססת פרויקטים, למידת עמיתים וכו'; ובדגש על פיתוח מיומנויות מחקר במתודות איכותיות, עיוניות וכמותיות של המחקר החינוכי בסביבות למידה פרונטליות ודיגיטליות סינכרוניות וא-סינכרוניות.

קורסים נבחרים בחטיבה ללימודי חינוך הנלמדים במסגרת התואר במדעי החברה והרוח: חינוך לוקלי וגלובלי בעידן דיגיטלי חוצה גבולות, שונות בין לומדים, אמפתיה בחינוך, חינוך רב תרבותי, מנהיגות חינוכית, לימודים לאורך החיים (LLL) ומיומנויות המאה ה-21, החינוך בראי החברה הישראלית, חינוך לגיל הרך, חינוך מבעד למסך הקולנוע, אוריינות חזותית בחינוך, הזמר העברי ככלי חינוכי, תיאטרון ככלי חינוכי.