מבנה תכנית הלימודים – הוראת מתמטיקה לבית הספר היסודי (21 ש"ש)
אשכול העמקת הידע הפדגוגי-מתמטי – 8 ש”ש חובה, 5 ש"ש בחירה
אשכול העמקת הידע המתמטי והרחבתו – 3 ש”ש חובה, 3 ש”ש בחירה
אשכול החינוך המתמטי כתחום מחקר – 2 ש”ש חובה

2 סמינריונים (אחד בכל שנת לימודים, סה"כ 4 ש"ש)

סוגיות נבחרות בהתפתחות החינוך המתמטי (סמינריון בחירה)

מאלגוריתמים למושגים וממושגים לאלגוריתמים (סמינריון בחירה)

קשרים בינתחומיים במתמטיקה וקשרים בין מתמטיקה לתחומי דעת אחרים (סמינריון בחירה)

עבודת גמר (לא מזכה בנק"ז)

עבודת הגמר תלווה בסדנאות בשנים א' ו-ב'.

*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

קורסי חובה (סה"כ 13 ש"ש)

שנים א ו-ב'

דידקטיקה של הוראה בין תחומית הקשורה במתמטיקה

חלופות בהערכת הישגים

סביבות למידה ככלי לטיפוח תובנה מתמטית

פרשנויות שונות של תכניות הלימודים במתמטיקה

מאפייני תלמידים מתקדמים במתמטיקה ואסטרטגיות עבודה איתם

הקשבה ופרשנות כפרקטיקות של הערכת תלמידים

חשיבה מתמטית: סוגיות נבחרות

עקרונות מתמטיים של התפתחות המספר

שיטות מחקר בחינוך מתמטי

תיאוריות למידה ופרשנויותיהן בהוראת המתמטיקה

הקניית מיומנויות למידה מהספרות המקצועית ומהאינטרנט להעשרת הידע הפרופסיונלי של המורה

פרקים נבחרים ביגאומטריה האלמנטארית

מבוא למודלים מתמטיים

קורסי בחירה (4 ש"ש)

סוגיות בהסתברות, סטטיסטיקה וחשיבה הסתברותית

מאפייני תלמידים מתקשים במתמטיקה ואסטרטגיות עבודה איתם

מסע אל המוח המתמטי