קורסים בתכנית .M.Ed בחינוך מתמטי לבית הספר היסודי

מבנה תכנית הלימודים (21 ש”ש)
אשכול העמקת הידע הפדגוגי-מתמטי – 8 ש”ש חובה, 5 ש”ש בחירה
אשכול העמקת הידע המתמטי והרחבתו – 3 ש”ש חובה, 3 ש”ש בחירה
אשכול החינוך המתמטי כתחום מחקר – 2 ש”ש חובה

אשכול העמקת הידע המתמטי והרחבתו

קורסי חובה

עקרונות מתמטיים של התפתחות מושג המספר

פרקים נבחרים בגיאומטריה האלמנטארית

מבוא למודלים מתמטיים

קורסי בחירה

סוגיות בהסתברות, סטטיסטיקה וחשיבה הסתברותית

מאלגוריתמים למושגים וממושגים לאלגוריתמים (סמינריון)

קשרים בין תחומים במתמטיקה וקשרים בין מתמטיקה לתחומי דעת אחרים (סמינריון)

אשכול החינוך המתמטי כתחום מחקר

קורסי חובה

שיטות מחקר בחינוך מתמטי

הקניית מיומנויות למידה מהספרות המקצועית ומהאינטרנט להעשרת הידע המקצועי של המורה למתמטיקה

עבודת גמר

עבודת גמר רלוונטית ובעלת תרומה להוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי. עבודת הגמר תלווה בסדנאות ללא נק”ז.

*ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

אשכול העמקת הידע הפדגוגי-מתמטי

קורסי חובה

תיאוריות למידה ופרשנויותיהן בהוראת המתמטיקה

חשיבה מתמטית: סוגיות נבחרות

סביבות למידה ככלי לטיפוח תובנה מתמטית

פרשנויות שונות של תכניות הלימודים במתמטיקה

מאפייני תלמידים מתקדמים במתמטיקה ואסטרטגיות עבודה איתם

דידקטיקה של הוראה בין-תחומית הקשורה במתמטיקה

חלופות בהערכת ההישגים

הקשבה ופרשנות כפרקטיקות של הערכת תלמידים

קורסי בחירה

מאפייני תלמידים מתקשים במתמטיקה ואסטרטגיות עבודה איתם

פיתוח תחושת מסוגלות מקצועית של המורה למתמטיקה כמרכיב בקידום הפרופסיונלי והאישי (סמינריון)

שילוב הילד מהחינוך המיוחד בכיתה ההטרוגנית במתמטיקה

חשיבה יצירתית בחינוך מתמטי

מסע אל המוח המתמטי

סוגיות נבחרות בהתפתחות החינוך המתמטי (סמינריון)